Vedtægter

Foreningens navn er: Skovmotionisterne. Hjemsted Holstebro.

1. Formålet: a. Vi vil tilbyde fælles motion og løbetræning, der er sund, sjov og social, samt udbrede interessen for motion og i øvrigt varetage medlemmernes interesser. b. Vi er en selvstændig motionsklub, der ønsker at indgå i et ansvarligt og sagligt samarbejde med øvrige motionsklubber i kommunen med henblik på at styrke interessen for motion. c. Vi deltager gerne i projekter til gavn for vor kommune og dets beboere – især med sundhedsfremmende og naturbeskyttende indsatser.

2. Motionister bliver medlem af klubben ved at indbetale det årlige kontingent på foreningens konto (p.t. i Vestjysk Bank. Reg. nr: 7600, Kontonr: 1061407). Kontingent fastlægges på den årlige generalforsamling. Manglende kontingentbetaling betragtes som ophør af medlemskab.

3. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggende. Bestyrelsen indkalder med 14 dages varsel til en ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år i oktober måned. Regnskabsåret er 1. okt. til 30. sept.

4. Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved kassereren.
  4. Indkomme forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, så der er en bestyrelse på 5 medlemmer.
  6. Valg af to suppleanter.
  7. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  8. Fremtidig virksomhed.
  9. Eventuelt.

5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen beslutter det, eller senest 3 uger efter at 1/3 af medlemmerne skriftligt har udtrykt ønske herom overfor bestyrelsen.

6. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter ordinær generalforsamling med formand, næstformand, kasserer, sekretær og PR/sponsoransvarlig. Der afholdes mindst 3 bestyrelsesmøder årligt. Det er formanden, der indkalder til bestyrelsesmøde.

7. Ændringer af vedtægter kan ske ved almindelig flertal på en generalforsamling.

8. Opløsning af foreningen kan ske ved almindelig flertal på to generalforsamlinger med 2-4 ugers mellemrum. Ved opløsning af foreningen overgår foreningens økonomiske midler til sundhedsfremmende foranstaltninger i Holstebro kommune efter den sidste generalforsamlings bestemmelse. Foreningen blev stiftet søndag d. 9. oktober 2005. Ovenstående vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 8. okt. 2006